داستانی با یکی از حق ترین کصـایی که تاحالا دیدم

داستانی با یکی از حق ترین کصـایی که تاحالا دیدم هم خشگله هم گوشته هم صورتیه